Gmina Supraśl realizuje projekt „Praca z Asystentem – szansą dla prawidłowego rozwoju dziecka” (projekt grantowy pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”).
Okres realizacji projektu 01.03.2022 roku do 31.03.2023r.
W ramach projektu zostało zatrudnionych 6 Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami (ASPE), po dwóch w placówkach: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodniczkach (Przedszkole Samorządowe), Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu, Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie.
Wsparciem zostało objętych 6 dzieci/uczniów ze wskazanych placówek.
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania dzieci objętych wsparciem w zakresie komunikacji, samoobsługi w okresie objęcia wsparciem ASPE (10 miesięcy od daty podpisania umowy z ASPE).
W ramach projektu Asystenci wezmą udział w specjalnych szkoleniach podnoszących ich kompetencje do pracy z dzieckiem, które zostało objęte ich wsparciem.
Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 191 476,20 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.