Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolasobolewo.com

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności
Brak możliwości zmiany kontrastu.
Brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
Brak mapy strony.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (pdf, doc) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, serwis zawiera dokumenty pdf, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych lub są skanami dokumentów.
Na stronie nie można zamieścić plików wideo.

Wyłączenia
Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
e-mail: szkolasobolewo@onet.pl
telefon: 857418078
Każdy ma prawo
Zgłosić uwagi dotyczące dostępności strony lub jej elementu,
Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać
Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Podlaskiej. Osoby niepełnosprawne mogą wejść do szkoły wejściem numer 2 z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze starej części budynku w pokoju 106, do którego utrudniają dostęp bariery architektoniczne w postaci schodów. Pracownik portierni wywoła pracownika sekretariatu, który przyjdzie do petenta. Szkoła na poziomie parteru posiada toaletę przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed szkołą znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W starej części szkoły są dwie klatki schodowe duże i dwie mniejsze, co utrudnia przemieszczanie się osobom ze specjalnymi potrzebami. Szkoła nie posiada windy.