„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym pomagasz i sobie. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”. – Robert Baden–Powell.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz innych. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw tolerancji i akceptacji dla każdego istnienia i rozbudzania społecznej aktywności dla wspierania wykluczonych, potrzebujących wsparcia, będących w różnego rodzaju kryzysach. Udział w szkolnym kole wolontariatu to przede wszystkim rozwijanie pasji i angażowania dzieci w aktywność społeczną oraz zwiększanie świadomości społecznej i odpowiedzialności za siebie i innych. Podejmowane akcje mają zmierzać do kształtowania postawy alternatywnej do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Szkolne Koło Wolontariatu stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego oraz może skłaniać do wyboru aktywności zawodowej w przyszłości. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2. Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy uczeń szkoły, który podpisze porozumienie i zostanie zapoznany z zakresem działalności, obowiązków i przywilejów wynikających z przynależności do SKW.
3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.
5. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła. Opiekunowie Koła zajmują się sprawami organizacyjnymi Koła, a także są łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.

§ 2 Cele działania

1. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
2. Zaangażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
3. Rozwijanie wśród uczniów szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich.
5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym
6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku.
7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
8. Niesienie pomocy innym.
9. Kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów społecznych.
10. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
11. Pokazywanie znaczenia kontaktu bezpośredniego z człowiekiem, wspólne organizowanie czasu wolnego i zachęcanie do wspierającej zdrowie aktywności.
12. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
13. Promowanie kreatywności i otwartości w kontaktach międzyludzkich.

§ 3 Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.
Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań na terenie szkoły i na rzecz szkoły
Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym
Współpraca z Samorządem Szkolnym. Włączanie się w organizację imprez szkolnych
Poza terenem szkoły:
Akcje charytatywne o charakterze lokalnym i ogólnopolskim wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
Współpraca z instytucjami tj. Dom Opieki „Lawendowy Zaścianek” w Zaściankach, schronisko dla zwierząt

§ 4 Wolontariusze

1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2.Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie (dotyczy zajęć terapii zajęciowej prowadzonych w Domu Opieki „Lawendowy Zaścianek” w Zaściankach)
3.Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4.Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.
5.Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6.Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.
7.Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8.Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
9.Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
10.W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub tez nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić szeregi Koła bez konsekwencji .
Każdy członek Koła ma prawo do:
jasno określonego zakresu obowiązków,
prośby o pomoc,
wnoszenia nowych pomysłów,
ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:
zachowywać się odpowiedzialnie
sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

§ 5 Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:
Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika,
Uczniowie ostatnich klas, jeżeli podjęli przynajmniej trzy działania w Kole Wolontariatu w ciągu roku szkolnego, w czerwcu otrzymują zaświadczenia,
Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę zachowania.

§ 6 Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów

Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo- kontrolnemu.
W ramach podejmowanych działań SKW stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwa Dyrektor Szkoły
Pracą SKW kierują koordynatorzy czyli powoływani każdego roku przez Dyrektora Szkoły chętni nauczyciele:
Do zadań Koordynatorów należy:
Planowanie kierunków działalności SKW w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;
Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami;
Inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji;
Ustalanie terminu zebrań SKW;
Przyjmowanie i usuwanie członków;
Reprezentowanie Koła na zewnątrz;
Stały kontakt z Dyrekcją w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;
Proponowanie zmian regulaminu SKW;
Prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z rocznej działalności SKW przed zakończeniem roku szkolnego.

Członkostwo w SKW ustaje przez:
Ukończenie lub zmianę szkoły;
Dobrowolne wystąpienie;
Skreślenie przez Koordynatorów oparte na opinii dotyczącej łamania regulaminu.

§ 7 Sposoby ewaluacji:

Sprawozdanie z pracy szkolnego wolontariatu;
Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
Zdjęcia z imprez;
Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;

§ 8 Majątek i fundusze

Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Koła;
Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzania akcji zajmują się opiekunowie Koła i wszyscy jego członkowie.
Szkolne Koło Wolontariatu może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki o charakterze niepublicznym. Na każdą zbiórkę zgodę wyraża Dyrektor szkoły. Każda zbiórka musi mieć jasno określony cel i prowadzoną dokumentację prezentującą przebieg zbiórki, kwotę zebranych środków i protokół przekazania.
Wszystkie fundusze otrzymane na cele charytatywne są majątkiem Koła. Jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym znakiem mogą być wydawane tylko za zgodą Koordynatorów Koła Wolontariatu.

§ 9 Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
2. Rezygnacja z pracy w wolontariacie nie oznacza uniknięcia nagan oraz obniżenie oceny zachowania, jeśli uczeń nie wywiązywał się (w okresie wcześniejszym niż dwa tygodnie od złożenia rezygnacji) z powierzonych mu obowiązków.

§10 Nazwa i symbole

1. SKW przyjmuje nazwę: Szkolne Koło Wolontariatu „SERCE SERCU”.
2. Koło może używać w korespondencji oraz podczas przeprowadzanych akcji zastrzeżonego znaku z niezbędnym podpisem pod nim: Szkolne Koło Wolontariatu „SERCE SERCU” w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie.

§11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. W przypadku świadomego naruszania go Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu mogą udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z SKW.
2. Zmiana Regulaminu następuje na wniosek Koordynatorów SKW po zatwierdzeniu przez Dyrektora
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. Decyzje o rozwiązaniu SKW podejmuje Dyrektor na wniosek Koordynatorów Szkolnego Koła Wolontariatu.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariatu.
5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.