Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

W terminie  od 05.02.2024 r. do 16.02.2024 r. trwają zapisy:

– do klasy I dzieci urodzonych w latach 2017

– do oddziału przedszkolnego  dzieci urodzonych w roku 2018

Obwód szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe w:  Sobolewie, Zaściankach, Grabówce, Henrykowie

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły  do 16.02.2024 r. do godz. 15:00

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania do oddziału przedszkolnego:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania do klasy pierwszej:

Wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej (kliknij tutaj)

Zapisy na autobus szkolny (kliknij tutaj)

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1082).

Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 8.00 do 15.00. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy.

W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
• zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka,
• dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły, tj. miejscowości Grabówka, Zaścianki, Sobolewo, Henrykowo, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły, tel. (85) 741 80 78 email:

sekretariat@szkolasobolewo.com

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci będą mogły korzystać ze świetlicy w godz. 7.00-17:00. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia do świetlicy.