Rekrutacja

W terminie od 06.02.2023 r. do 17.02.2023 r. trwają zapisy:

– do klasy I dzieci urodzonych w latach 2016 (ewentualnie) 2017
– do oddziału przedszkolnego dzieci urodzonych w roku 2017

Obwód szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe w: Sobolewie, Zaściankach, Grabówce, Henrykowie

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły do 17.02.2023 r. do godz. 15:00

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania do oddziału przedszkolnego:

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego w obwodzie szkoły WORD
Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego w obwodzie szkoły  PDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem szkoły WORD
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem szkoły PDF

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania do klasy pierwszej:

Zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły WORD
Zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkującego w obwodzie-szkoły PDF
Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły WORD
Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły PDF

Inne dokumenty rekrutacyjne:

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej PDF
RODO-dokumenty WORD
RODO-dokumenty PDF

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1082).
Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 8.00 do 15.00. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy.

W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
• zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka,
• dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
• zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły, tj. miejscowości Grabówka, Zaścianki, Sobolewo, Henrykowo, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły, tel. (85) 741 80 78 email: sekretariat@szkolasobolewo.com

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci będą mogły korzystać ze świetlicy w godz.7.00-17:15. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia do świetlicy.